KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG

ELEKI SZOCIÁLIS OTTHONA

5742 Elek, Szent István u. 28.

Tel/Fax :+36 - 66-240-038

 

                            Adatkezelési tájékoztató 

 

 • Bevezető rendelkezések  

 

  1. A tájékoztató célja, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján információt adjon az érintettekről kezelt adatok köréről és az érintett jogairól.
  2. Az adatkezelés alapelve, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítva legyen a személyes adatok védelme.
  3. Az adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében

 

 • gondoskodik az adatok biztonságáról, 

 

-      biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét,

-      védi az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.

-     a megfelelő technikai, informatikai feltételeket biztosítja.

 

 • Adatkezelő  

 

 

Az adatkezelő:

Székhelye:

Adószáma

Advent Közösség Keresztény

1121 Budapest, Remete u. 16/A.

18338788

Az adatkezelő jogi személyiséggel nem rendelkező szociális intézménye (Intézmény) Keresztény Advent Közösség 

Eleki Szociális Otthona

székhelye: 5742 Elek, Szent István u. 28.
ágazati azonosítója: S0012011
intézményvezető: Kmetykó Andrásné dr.
honlap: www.kerakotthon.hu
e-mail cím: szocotthon.elek@gmail.com
telefon: +36 66 240 038
az Intézmény adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége: Kmetykó Andrásné dr.

+36 66 240 038

szocotthon.elek@gmail.com

 

 

 

 

 • Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre  

 

 

  1. Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás, valamint az érintett hozzájárulása alapján kezeli az érintett személyes adatát.
  2. Érintettekről kezelt adatok köre  

 

 

 • Érintett csoport 

 

     • idősotthoni ellátásra jelentkezők és hozzátartozóik
     • ellátottak
     • ellátottak hozzátartozói esetében:
      • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben  o a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben o a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybe vevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben
      • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben o a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben
      • a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletben o az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és     annak végrehajtási rendeleteiben, valamint o  az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben tételesen meghatározott, jogszabályi felhatalmazás alapján kezelt adatokon kívül az érintett hozzájárulása alapján kezelt alábbi adatok:
       • telefonszám
       • e-mail cím
       • érintett által önkéntesen megadott életrajzi, illetve egészségügyi információk

 

 

 • Érintett csoport 

 

     • munkára jelentkezők,
     • munkavállalók és egyéb, az intézmény részére díjazás ellenében munkát végző magánszemélyek,
     • és önkéntesek   esetében:

o a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben és végrehajtási rendeleteiben

      • a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben
      • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben
      • a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényben
      • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a közösségi szolgálatra vonatkozó végrehajtási rendeleteiben
      • az adatkezelőt terhelő közteher-bevallási és fizetési kötelezettségekről rendelkező jogszabályokban (adó- és járuléktörvények, számviteli törvény, éves költségvetési törvények, stb.)

tételesen meghatározott, jogszabályi felhatalmazás alapján kezelt adatokon kívül az érintett hozzájárulása alapján kezelt alábbi adatok:

       • telefonszám
       • e-mail cím
       • érintett által önkéntesen megadott életrajzi információk

 

  1. Az adatkezelés célja:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68. §-a szerinti közfeladat teljesítése, azaz idősotthoni ellátás nyújtása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

Az adatkezelő a fenti céltól eltérően nem kezeli az érintettek személyes adatát.

 

3.4 Az adatkezelés időtartama:  

 

A jogszabályi felhatalmazás alapján kezelt adatokat az egyes ágazati jogszabályokban meghatározott időtartamig kezeli az adatkezelő, ezt követően intézkedik a kezelt adatok törléséről.

Az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok esetében az adatkezelés időtartama az érintetti hozzájárulás visszavonásáig tart. Az adatkezelő a hozzájárulás visszavonásával egyidejűleg köteles az érintettről kezelt adatot a nyilvántartásából törölni.

 

 

 • Az érintett jogosult: 

 

 

  1. A róla kezelt adatok körét megismerni.

 

  1. Tájékoztatást kapni:
 • az adatkezelés céljáról,
 • arról, hogy az adatkezelő kivel közli a rá vonatkozó személyes adatokat,
 • a róla kezelt adatokat az adatkezelő mennyi ideig kezeli rendszerében.

Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem tudja azonosítani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

 

  1. A róla kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.

 

Az érintett adatai helyesbítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti emailben vagy postai úton küldött levélben.

 

  1. A róla kezelt adatok törlését kérni.

 

Az adatkezelő haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat:

   • amelyekre a jövőben már nincs szükség,
   • amelyeket az érintett hozzájárulásával kezelt, és amelyekre vonatkozó hozzájárulását az érintett visszavonta,
   • amelyeket az érintettről jogellenesen kezelt.

Jogellenes adatkezelésnek minősül mindazon adatok kezelése, melyeket az adatkezelő nem hozzájárulás alapján kezel, vagy amelyekre jogszabály kötelezi.

A törlésre az érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha az adatkezelés

  • jogszabályi kötelezettségen alapul,
  • célja népegészségügyi területet érintő közérdeken alapul,
  • tudományos, történelmi kutatás, statisztikai vagy közérdekű archiválás érdekében megőrzendő, illetve
  • jogi igények érvényesítéséhez szükséges.

 

4.5 A róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz.

 

Ennek keretében kérheti, hogy az adatkezelő

  • adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – adatai törlését vagy zárolását.

 

4.6 A róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni:

  • a helyesbítés, illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,
  • ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de az adatkezelés jogellenes,
  • ha az adatkezelőtől függetlenül a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelméhez szüksége van.

 

4.7      A róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat    más adatkezelőnek továbbítsa.

 

 

 • Az adatkezelő adattovábbítási joga  

 

 

Az adatkezelő az érintettek személyes adatait harmadik személy részére jogszabályi felhatalmazás esetén adja át. Ezen kívül az adatkelező az érintettek adatait adatfeldolgozásra adja át az adatkezelő megbízásából könyvviteli tevékenységet végző alábbi jogi személynek:

 • Béta-Pont Kft. (5600 Békéscsaba, Kazinczy ltp. 21/A. Fsz. 2. sz.)

Az érintettek adatait orvosi titoktartás mellett kezeli az adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló:

 • Dr. Demény és Társa Háziorvosi Betéti Társaság. ( 5742 Elek, Hősök u. 1-3. sz)

Az adatkezelő az érintettről kezelt adatokat az EU-n kívüli harmadik ország, illetve nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 • Az érintett jogorvoslati joga  

Amennyiben az adatkezelő az érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz [székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu] fordulhat panasszal, illetve jogorvoslati igénnyel, továbbá megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

Jelen adatkezelési tájékoztató hatályos:

2018 június 1. napjától

 

Keresztény Advent Közösség

adatkezelő